Pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Je kan de volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs via deze link website terugvinden.

Wij zijn een katholieke school en stellen ons tot doel om pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie als dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf, als persoon. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden van ons katholiek basisonderwijs.

 • het unieke van ieder kind,
 • de verantwoordelijkheid van ieder voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven (hoop),
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,
 •  …


Als leraren van een katholieke school vinden we godsdienstonderricht belangrijk alsook het pastorale op school. Dit krijgt dan ook de nodige plaats en ruimte in het lessenrooster en in het schoolbeeld. We bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
 • de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
 •  de dienstbare en solidaire inzet voor anderen;
 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.


In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden
komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Deze lessen zijn een ondersteuning van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levensbeschouwelijk opzicht. Daarvoor moeten ze niet alleen thuis zijn in de verhalen uit de eigen traditie, maar ook de verbinding leren leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies. Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar aan bod.

We willen stilstaan bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van elk kind : hoofd, hart en handen. Het onderwijsinhoudelijk aanbod van onze school wordt bepaald door de richtlijnen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VvKBaO).

De onderwijsinhoud (ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool en eindtermen voor de lagere school) wordt decretaal vastgelegd door het Vlaams Parlement. Het VvKBaO vertaalt deze inhouden in een leerplan. Dit leerplan bepaalt in grote mate ons onderwijsinhoudelijk aanbod en staan garant voor de kwaliteit van ons onderwijs.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen (verticale samenhang). We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren zinvol samenhangt (horizontale samenhang). We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen wanneer het hen wordt gevraagd. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat wij als school gebruik maken van breed leren.

In ons katholiek onderwijs maakt het team werk van een pedagogisch klimaat en opvoeding dat gedragen wordt door; onze gerichtheid op de uniekheid (uniciteit) van ieder kind. We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. de pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. Binnen onze samenleving ervaren onze leerlingen dagelijks de diversiteit die haar kenmerkt. We zien die als een rijkdom en willen die respecteren. We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met deze diversiteit en dat ze komen tot harmonieus samenleven. Kritisch-creatief en respectvol kunnen omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt hen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen. de pedagogie van de hoop. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. de pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. Kinderen zijn geen lege vaten die met allerlei kennis moeten volgegoten worden. Ze hebben al een eigen belevingswereld en een eigen voorstellingsvermogen van de wereld om zich heen. Dat wil ons team respecteren en verder helpen ontwikkelen. Zulke aanpak vraagt van het team een sterke betrokkenheid. De relatie tussen leraren en leerlingen is daarom een persoonlijke relatie die gekenmerkt is door onbaatzuchtigheid, wederzijdse erkenning en vertrouwen. De opvoeding steunt op respect. Het leerproces van de kinderen: Onze basisschool kiest voor een aanpak en voor werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. Dat leren is een actief en interactief proces. De leerlingen moeten zich betrokken voelen bij het schoolleven. Zo trachten we om bij het aanbod van activiteiten te vertrekken vanuit de behoeften, belangstelling en de inbreng van de leerlingen. Regelmatig zijn opdrachten gericht op een creatieve inbreng van de leerlingen, bijv. open opdrachten, gevarieerde groeperingsvormen, creatieve uitdagingen, … Evaluaties en ons leerlingvolgsysteem worden gehanteerd als instrument om elke leerling op zijn niveau vooruit te helpen. De vorderingen worden besproken met de leerlingen. De leraar ondersteunt en begeleidt het leerproces: Het leerproces van actie en interactie heeft meer kans op slagen als het wordt gedragen door een aangepaste en coachende aanpak van de leraar. Zo tracht de leraar meer deelnemer te zijn aan het leerproces van het kind, in plaats van uitsluitend voorganger te zijn en belangrijkste bron van informatie. We nodigen leraren dan ook van harte uit om de kansen die er zijn om ‘in’ en ‘aan’ het leven te leren ten volle te benutten. Dat doen ze door te werken vanuit authentieke en betekenisvolle situaties. Daarom is het zo belangrijk dat leraren, als eerste didactische optie, met hun leerlingen de werkelijkheid opzoeken. Is de werkelijkheid te complex, te veraf, te groot, te klein of te lang geleden …, dan kan ze door gebruik te maken van allerlei media in de klas worden binnengebracht. We denken daarbij ook aan inleefactiviteiten en het werken met rijke informatiebronnen. Daarnaast schept de leraar een stimulerend klimaat waar kinderen zoveel mogelijk geprikkeld en uitgedaagd worden om zelf oplossingen aan te dragen voor een probleemstelling. Verder is de leraar attent voor zorgvragen van de leerlingen. Hij/zij differentieert in de leerwegen en geeft feedback. Eveneens bevestigt de leraar de leerlingen in wat ze reeds kennen en kunnen.
We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directies. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: – de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; – het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school; – externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering; – de lokale kerkgemeenschap, christenen en anders gelovigen, die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt en dit steeds vanuit dialoog met anderen; – de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht; – andere scholen. Expertise wordt gedeeld.